Het IHP.

In augustus 2017 is het onderwijsveld samen met de gemeente Helmond tot het Integrale Huisvestings Plan 2018-2025 gekomen. Het IHP voorziet in een planning voor de investeringen in de huisvesting van het onderwijs in onze stad op de middellange termijn. Dit plan kon rekenen op een breed draagvlak.

In augustus 2017 is het onderwijsveld samen met de gemeente Helmond tot het Integrale HuisvestingsPlan 2018-2025 gekomen. Het IHP voorziet in een planning voor de investeringen in de huisvesting van het onderwijs in onze stad op de middellange termijn.Dit plan kon rekenen op een breed draagvlak.

Het plan werd opgedeeld in twee fases. Voor het eerste gedeelte werden middelen beschikbaar gesteld en voor het tweede gedeelte nog niet.

Bijzonder wrang is het te moeten constateren dat we nu amper 2 jaar verder zijn en blijkt dat het IHP met de toen beschikbaar gestelde middelen niet compleet uitvoerbaar is voor fase 1 laat staan voor fase 2. Genoemde oorzaken zijn; bouwkostenstijgingen en aanvullende wensen vanuit de schoolbesturen. 

Onze stad heeft meer dan 90.000 inwoners. Bij een stad van dergelijke omvang hoort een voldoende divers en kwalitatief goed onderwijs. Er moet wat te kiezen zijn voor de ouders, scholieren en daarbij hoort ook een prettige en gezonde leeromgeving!

Om dit zoveel mogelijk te realiseren, bij gebrek aan financiële middelen, zullen er helaas ingrijpende pijnlijke keuzes gemaakt moeten worden om het niveau van onderwijshuisvesting toch enigszins op peil te houden. Ik hoop en ga er vanuit dat schoolbesturen ook de ernst van het dilemma inzien en met de gemeente Helmond een gezamenlijke inspanning leveren om tot aangepast IHP te komen wat wederom op breed draagvlak kan rekenen.

Daarbij heb ik nog de opmerking gemaakt dat we er niet zijn met de realisatie van alleen fase 1. Er is ook nog een fase 2 en daar zitten ook grote knelpunten die nu al aandacht behoeven en zeker niet pas na realisatie van fase 1.

In het voortgezet onderwijs is er op dit moment voornamelijk keuze uit bijzonder onderwijs (Carolus en Dr.-Knippenbergcollege) en openbaar onderwijs (Jan van Brabant)

De eerstgenoemde twee scholen hebben of krijgen een zeer aantrekkelijke leeromgeving omdat daar flink in geïnvesteerd is of wordt. De enige "openbare" voortgezet onderwijs school moet het tot dusver ontberen aan financiële middelen om de school gereed te maken voor de toekomst en te laten voldoen aan de nieuwste duurzaamheids-, kwaliteitseisen die aan schoolhuisvesting worden gesteld.

De financiële middelen die de school zelf heeft, zijn nodig om de kachel in de winter te laten branden om de school enigszins warm te houden of om hoge huurkosten te kunnen betalen van externe locaties zoals City sporthal. Geld dat de VVD liever zou besteden aan het onderwijs aan zich! Qua onderwijs is de Jan van Brabant excellent, maar qua huisvesting is het armoe troef. 

Dit moeten we niet willen.
De VVD wil voldoende keuzemogelijkheden en daar hoort ook een keuze voor openbaar onderwijs bij. Ik heb het college en alle schoolbesturen dan ook opgeroepen om met zijn allen nu niet alleen te kijken naar fase 1 maar ook een doorkijk te maken naar fase 2 en hier niet mee te wachten totdat fase 1 is afgerond in 2025. Het IHP is een gezamenlijke verantwoordelijkheid!

Wanneer we "kostenneutraal" een nieuw huis van de stad kunnen bouwen volgens de nieuwe duurzaamheidseisen door bestaande gebouwen af te stoten en uiteindelijk te kiezen voor één locatie, dan moet dit voor de Jan van Brabant toch ook lukken, zou je zeggen. Alleen al qua energiebesparing valt hier veel voordeel te behalen. Nader onderzoek zal hier op korte termijn waarschijnlijk wel duidelijkheid over geven.

Ik begrijp dat er op dit moment niet genoeg geld is om alle wensen te vervullen en dat er keuzes gemaakt moeten worden. Het openbaar onderwijs in Helmond heeft lange tijd moeten wachten op investeringen die hard nodig zijn. Afstel van de plannen vanwege financiële problemen is niet acceptabel voor de VVD.

In de commissievergadering heeft de VVD-fractie aangegeven akkoord te kunnen gaan met de beslispunten 1 t/m 7 van het raadsvoorstel.

Met de beslispunten 8 en 9 had onze fractie moeite!
Beslispunt 8  ging over het niet naar voren kunnen halen van de investeringen in de  voortgezet onderwijsschool "Jan van Brabant" aan de Molenstraat. (fase 2)

In de commissievergadering heb ik opgeroepen om niet te wachten tot 2025 totdat fase 1 is afgerond, maar al eerder werk te maken om te onderzoeken wat nut en noodzaak zijn om investeringen te doen voor de scholen die zijn opgenomen in fase 2. En de resultaten daarvan binnen één jaar te communiceren aan de raad.

Voor fase 2 dienen op termijn middelen in de begroting  opgenomen te worden. Hoe eerder we inzicht hebben in de hoogte van deze mogelijke investeringen en consequenties hiervan, des te eerder we hiervoor middelen kunnen gaan reserveren.

Beslispunt 9 ging over de mogelijke opbrengsten van de vrijkomende schoollocaties.
Het college vindt dat vrijkomende locaties op dit moment nog niet betrokken mogen worden in de dekking van het tekort omdat er nog geen duidelijkheid is over de herbestemming, laat staan dat het duidelijk wat de opbrengsten zouden zijn. Ik begrijp dat. De VVD is van mening dat wanneer er toch opbrengsten uit deze herbestemming voortvloeien, dit geheel of gedeeltelijk ten bate zou moeten komen aan de ontstane onderwijshuisvestingstekorten.

Wat werd er besloten?
Het college heeft voor de raadsvergadering het raadsvoorstel bij beslispunt 8 aangepast mede naar aanleiding van de door ons gegeven input. Uiterlijk voor de begrotingsbehandeling van het jaar 2021 zal het college de uitkomsten van het onderzoek aan de raad voorleggen.

Met betrekking tot beslispunt 9 heeft de wethouder aangegeven dat zij de mogelijkheden van de mogelijke opbrengsten zal meenemen in het onderzoek wat in het najaar 2020 gepresenteerd gaat worden.

De VVD is tevreden met deze uitkomst en wij zijn dan uiteindelijk ook akkoord gegaan met het aangepaste IHP waarbij het nog een uitdaging wordt om het geheel 100% financieel rond te krijgen.   

Serge van de Brug

Raadslid VVD Helmond