De Liberale beginselen

Bij de VVD gaat het om de waarden vrijheid, verantwoordelijkheid, verdraagzaamheid, sociale rechtvaardigheid en gelijkwaardigheid van mensen.De VVD is opgericht in 1948 en werkt en denkt vanuit het liberalisme. Op basis van het Liberaal Manifest en de Beginselverklaring brengen onze politici het liberalisme in praktijk. Periodiek stellen we verkiezingsprogramma's op, op landelijk, lokaal en Europees niveau.Vrijheid, verantwoordelijkheid, verdraagzaamheid, sociale rechtvaardigheid en de gelijkwaardigheid van alle mensen. Om deze waarden gaat het bij de VVD. Ze zijn vastgesteld en uitgewerkt in de Beginselverklaring.

 

VRIJHEID

De VVD gaat ervan uit dat mensen zelf het beste weten wat goed voor hen is en wat zij willen. Dat betekent dat de VVD over het algemeen zal streven naar keuzemogelijkheden voor elk individu. 

Omdat “de vrijheid van het ene individu ophoudt daar waar de vrijheid van het andere individu begint” leidt een onbeperkte vrijheid van het individu makkelijk tot konflikten met andere individuen of met de gehele samenleving. Door middel van wet- en regelgeving zullen er dus grenzen moeten worden gesteld aan de individuele vrijheid en de VVD is van mening dat iedereen zich aan die regels moeten houden, zelfs als iemand het niet helemaal met die regels eens is. 

De VVD ziet het als haar uitdaging om het goede evenwicht te vinden tussen de (keuze-) vrijheid van het individu en de taak van de overheid om bepaalde dingen voor iedereen te regelen. In de praktijk komt dat er vaak op neer dat de VVD tegen regels is die de burger ten onrechte beperken in zijn of haar keuzevrijheid.

 

VERANTWOORDELIJKHEID

Vrijheid en verantwoordelijkheid gaan hand in hand. Om te voorkomen dat individuen vrijheden claimen die ten koste gaan van de vrijheid van anderen, moet iedereen de verantwoordelijkheid nemen ten opzichte van medemensen en de maatschappij. Dat betekent dat iedereen respect moet tonen voor andermans leven, bezit en keuzes. 

Verantwoordelijkheid slaat echter niet alleen op het gedrag ten opzichte van de medemens en de maatschappij, maar ook op de plicht om zoveel mogelijk voor zichzelf te zorgen. Dat betekent dat individuen hun zorgen en behoeften niet op anderen mogen afwentelen als ze er zelf goed voor kunnen zorgen. 

De VVD zal er naar streven om de burgers zoveel mogelijk hun eigen verantwoordelijkheid te laten nemen. Daarom zal de VVD er steeds op toezien dat de overheid zich richt op het stimuleren van burgers om die verantwoordelijkheid ook daadwerkelijk te nemen. De VVD zal de uitdaging aangaan om duidelijk te maken dat deze opstelling niet hard en asociaal is, maar juist zorgt voor een goede balans tussen geven en nemen tussen individuen en hun medeburgers.

 

VERDRAAGZAAMHEID

De kern van het begrip verdraagzaamheid is dat iedereen uniek is en ook het recht heeft om uniek te zijn. Verdraagzaamheid is niet alleen door middel van regels af te dwingen, het behoort een innerlijke norm te zijn. Mensen horen uit zichzelf anderen de vrijheid te geven om “anders” te kunnen zijn, zelf als dit andere gedrag hen niet bevalt.

De VVD is een groot voorstander van regelgeving om onverdraagzaamheid tegen te gaan of te verbieden. Liberalen zijn over het algemeen van mening dat we er niets mee opschieten als de overheid grote keuze vrijheden mogelijk maakt, als die vrijheden vervolgens weer worden beperkt door intolerantie van medeburgers.

 

SOCIALE RECHTVAARDIGHEID

Sociale rechtvaardigheid behelst het streven om voor iedereen in de samenleving een menswaardig bestaan te garanderen. De maatschappij moet niet gekenmerkt worden door het “recht van de sterkste” of een “voortdurende strijd om te overleven”. Mensen die niet geheel voor zichzelf kunnen zorgen moeten de ondersteuning krijgen die ze nodig hebben. 

De VVD zal ernaar streven dat zoveel mogelijk mensen voor zichzelf kunnen en zullen zorgen. Voor die mensen die dat niet zelf kunnen dient de overheid te zorgen voor een menswaardig bestaan. Maar daarbij is het erg belangrijk dat de personen die geholpen worden ook daadwerkelijk niet voor zichzelf kunnen zorgen. De VVD vindt dat mensen altijd de verantwoordelijkheid dienen te nemen om voor zichzelf te zorgen, en pas als dat echt niet gaat een beroep kunnen doen op anderen en de overheid.

 

GELIJKWAARDIGHEID

VVD politici zullen proberen in wet- en regelgeving zoveel mogelijk uit te gaan van de gelijkwaardigheid tussen mensen om op die manier de vrijheid van de burger zo groot mogelijk te houden, verantwoordelijkheid en verdraagzaamheid te stimuleren en de sociale rechtvaardigheid te garanderen.