Milieu

De VVD ziet duurzaamheid als een kans voor economische ontwikkeling en het verhogen van economisch rendement. De VVD wil duurzaamheid stimuleren. Niet door te subsidiëren maar door minder regels en eenvoudiger procedures.

  • Het milieubeleid moet toegespitst zijn op het creëren van een zo groot mogelijke veiligheid en het voorkomen van risico’s.
  • De VVD is voorstander van maatregelen die geluidshinder verminderen en de luchtkwaliteit verbeteren zonder daarmee extra eisen boven de wettelijke eisen te stellen. Ook dient verontreinigde grond via een systematische aanpak te worden gesaneerd. Hierdoor zal de kwaliteit van het oppervlaktewater verbeteren.
  • De VVD wil dat het afvalstoffenbeleid zich richt op vermindering van de hoeveelheid afval en op doelmatige en doeltreffende verwijdering van de resterende afvalstroom.
  • Innovatieve en duurzame producten zoals zonnecellen of oplaadpunten voor elektrische auto’s zijn in principe vergunningsvrij. Indien er toch een vergunning noodzakelijk is zorgt de gemeente ervoor dat dit via een eenvoudige en snelle raamvergunning geregeld kan worden.
  • De VVD wil dat de gemeente haar bedrijfsvoering alleen op die plekken verduurzaamt waar dat bedrijfseconomisch rendabel is.
  • De VVD is voorstander van stimulering van bewust ondernemen waarbij de lokale opwekking van energie een prominente rol speelt.
  • De VVD wil het gebruik van duurzame energiebronnen, zoals aardwarmte, zonne- energie en reststoffen binnen de agrarische sector faciliteren door belemmerende regelgeving weg te nemen.