Milieu

Helmond, waar wij goed voor onze natuur zorgen en voldoende groen hebben.

Duurzaam ondernemen

Natuur en milieu bieden kansen voor bedrijven. En bedrijven kunnen helpen natuur en milieu te beschermen. Veel bedrijven zijn zelf al bezig met duurzaam ondernemen. Natuurlijk stelt de overheid grenzen. Milieuvervuiling pakken we aan. Maar de grote stappen waar de natuur ├ęcht iets aan heeft, komen van mensen en bedrijven zelf.

Lokale opwekking energie

De VVD Helmond is voorstander van maatregelen die geluidshinder verminderen en de luchtkwaliteit verbeteren zonder daarmee extra eisen boven de wettelijke maatregelen te stellen. Verontreinigde grond dient te worden gesaneerd waardoor de kwaliteit van het oppervlaktewater zal verbeteren.  We vinden het belangrijk om gebruik te maken van duurzame energiebronnen en het stimuleren van bewust ondernemen waarbij de lokale opwekking van energie een prominente rol speelt.

Doelmatige aanpak

We streven er naar dat het afvalstoffenbeleid zich richt op vermindering van de hoeveelheid afval en op een doelmatige en doeltreffende  verwijdering van de resterende afvalstroom. Dit alles komt het milieu ten goede.

Een aantrekkelijke woonomgeving

Om het natuurlijk karakter te waarborgen richt de VVD Helmond de openbare ruimte zo groen mogelijk in. Bij het vervangen of nieuw aanplanten van groen wordt duurzaamheid nagestreefd, zodat er weinig onderhoud nodig is. De aandacht voor groen zorgt voor het leefbaar houden van Helmond. Parken en lanen maken de stad aantrekkelijk als woonstad.