Bestuur en organisatie

Helmond, waar de gemeente er voor iedereen is.

Bestuurlijke verantwoordelijkheid

De VVD Helmond heeft de afgelopen decennia aangetoond bestuurlijke verantwoordelijkheid te willen dragen. Die lijn trekken wij graag door. De gemeente moet daadwerkelijk contacten met de burgers en de Ondernemers onderhouden en deze in een vroegtijdig stadium betrekken bij plannen die direct invloed hebben op het leefklimaat in onze stad. Hierbij hoort een flexibele en slagvaardige organisatie.

De VVD Helmond werkt samen met andere gemeenten. De VVD Helmond is voorstander van samenwerking in de Brainport - regio op internationaal niveau. Samenwerkingspartners zoals de Provincie en de Brabantse Ontwikkelmaatschappij zijn hierbij van belang. Helmond vervult hierin een voortrekkersrol in onze sectoren: Automotive, Food, Textiel, Mechatronica, Logistiek en Zorg. Daarnaast communiceert de gemeente proactief naar de inwoners bijvoorbeeld bij infrastructurele werkzaamheden die overlast veroorzaken naar bewoners en ondernemers, zodat men daar tijdig rekening mee kan houden.     

Daar waar mogelijk probeert men bedrijven naar Helmond te krijgen. Het ondernemersloket faciliteert en ondersteunt innovatieve/ creatieve initiatieven door het wegnemen van overbodige regels. De VVD Helmond zet zich in om de tarieven voor leges en vergunningen zo laag mogelijk te houden. Het is niet acceptabel dat allerlei kosten worden afgewenteld op de aanvrager.

Dienstbare gemeente

De VVD Helmond staat voor een dienstbare gemeente. Digitalisering heeft een hoge prioriteit. Het is vanzelfsprekend dat de gemeente voor de burgers via het digitaal loket 24/ 7 bereikbaar is. De gemeente dient bovendien een representatieve en volstrekt neutrale uitstraling te hebben in haar dienstverlening. De privacy en veiligheid van onze bewoners dient altijd voorop te staan en gewaarborgd te blijven. Het is van belang dat men met andere overheden samenwerkt om digitale criminaliteit en bijv. Identiteitsfraude tegen te gaan. Maatregelen hieromtrent dienen dan ook regionaal ondersteund te worden.