Openbare ruimte

Helmond, waar je afval eenvoudig kwijt kunt, het water schoon is en het riool gewoon werkt.

Groen

We wonen graag in een schone en leefbare wijk. Hierbij vinden wij het normaal dat de inwoners van Helmond zelf een bijdrage leveren aan het onderhoud en het schoonhouden van hun tuin, balkon en straat. De gemeente stimuleert het schoonhouden van de eigen wijk en buurt. De VVD Helmond vindt blijvende beschikbaarheid, onderhoud en bereikbaarheid van natuur en stedelijk groen van essentieel belang in deze tijd van toenemende verstening en vrije tijd. Gelukkig bezitten we in onze gemeente veel groen.

Het onderhoud is door bezuinigingen sterk onder druk komen staan. De VVD Helmond brengt dit onderhoud de komende jaren weer terug naar het oorspronkelijke niveau. In het beheer van de openbare ruimte is een belangrijke rol weggelegd voor het wijkbeheer.

Voorkomen verpaupering

De VVD Helmond zet in op het voorkomen van verpaupering van de wijken en wijkwinkelcentra. Hondenpoep, zwerfvuil, vervuiling rondom afvalcontainers, graffiti en andere vormen van overlast worden aangepakt. Vernielingen worden snel hersteld waarbij de kosten verhaald worden op de veroorzaker. Ter bestrijding van overlast waaronder hondenpoep staan wij moderne opsporingsmethoden voor.

De VVD Helmond heeft eveneens aandacht voor overlast van ongedierte. Bij het aanleggen van nieuwe en vervangende rioolstelsels scheidt de gemeente regenwater van huishoudelijk afvalwater. De gemeente stimuleert het gebruik van minder water en staat positief tegenover het hergebruik van water en het terugwinnen van grondstoffen uit water. We zoeken op innovatie en duurzame wijze naar oplossingen die wateroverlast op het land en op straat verminderen. In dit kader is de strategie van de gemeente Helmond gericht op klimaatadaptie.