VVD Reactie op de mobiliteitsvisie

Op dinsdag 31 oktober stelde de raad de mobiliteitsvisie vast. In de maanden daarvoor heeft de VVD samen met veel insprekers uit de stad en het bedrijfsleven veel kritiek gehad op deze visie. Hoewel er een paar toezeggingen zijn geweest van wethouder Bonte zijn wij verre van tevreden met de uiteindelijke visie. De fractie heeft dan ook, net zoals de gehele oppositie tegen het plan gestemd.

© Gemeente Helmond

Een groot aantal zaken in de visie konden wij onderschrijven. Maar iedereen die de vele debatten over deze kwestie heeft gevolgd weet dat de fractie ook zeer kritisch is. In de commissies hebben we ontelbare argumenten aangehaald waarom de visie in de huidige opzet niet passend is voor onze stad. We zijn blij dat er vanuit sommige fracties in de raad, maar ook door de wethouder geluisterd is naar onze opmerkingen en we bespeurden bij de laatste commissievergadering zelfs enige beweging. Dat werd gewaardeerd.

Pijn verzachten.

Toch zijn er voor ons nog legio aandachtspunten. We zouden daarom tientallen amendementen kunnen indienen op de soms onnodig polariserende teksten in de mobiliteitsvisie, maar dit doen we bewust niet. Dat de visie ondanks het grote verzet zonder meer zal worden aangenomen door de coalitiepartijen is inmiddels duidelijk.  Wat we wel willen doen is met een drietal moties bepaalde pijnpunten of weerstanden bij onze inwoners en het bedrijfsleven verzachten c.q. verminderen.

Parkeren op straatniveau

De wethouder heeft de teksten met betrekking tot het volledig verdwijnen van het parkeren op straatniveau in de commissies al enigszins genuanceerd (maar het staat nog steeds zwart op wit in de visie blz. 11-45-48). Volgens de VVD (en als we goed geluisterd hebben ook volgens andere fracties hier in de raad) is en blijft kort parkeren op straatniveau essentieel voor de toegankelijkheid van bepaalde lokale bedrijven, waaronder afhaalrestaurants, voor dienstverleners zoals zorgverleners die ondersteuning bieden aan bewoners in de binnenstad, en voor inwoners die slecht ter been zijn, maar geen speciale ontheffing hebben. Om deze groepen te ondersteunen komen we met een motie (deze motie is aangenomen)

Motie: Behoud van Toegankelijk Kort Parkeren in de Binnenstad van Helmond.

Parkeervergunning tegen kostprijs

Een ander groot punt van zorg is het feit dat de herinrichting van de binnenstad en de vermindering van het aantal parkeerplaatsen in het centrum zal leiden tot een stijging van het parkeren in de omliggende wijken. Bewoners van deze wijken gaan ongetwijfeld grote overlast ondervinden van deze toename van geparkeerde voertuigen door bezoekers van het centrum. Verschillende gemeenten in Nederland hebben daarom in dit soort wijken reeds gereguleerd parkeren ingevoerd waarbij bewoners slechts de administratiekosten hoeven te betalen. Omdat dit volgens onze fractie een rechtvaardige oplossing lijkt dienen we ook hiervoor een motie in.

Motie: Betaalbaar gereguleerd parkeren voor randwijken. (deze motie is afgewezen door de coalitiepartijen)

Samenwerking

Het derde aandachtspunt gaat over de zorgen die bestaan onder inwoners, centrumondernemers, en het bedrijfsleven over de toekomstige bereikbaarheid van de stad. Een gefaseerde transitie (volgordelijkheid), gebaseerd op grondig onderzoek en een continue evaluatie is essentieel om verstoringen te minimaliseren en de leefbaarheid en bereikbaarheid te waarborgen. Hiervoor is het nodig dat er een vorm van samenwerken tot stand komt waarbinnen toegevoegde transitieagenda verder wordt uitgewerkt. Daarvoor is het volgens onze fractie van groot belang dat niet alleen de regionale bestuurders maar ook het wijkmanagement, andere bedrijfsbelangenorganisaties, burgervertegenwoordigingen en ook de bovenregionale vertegenwoordigers van VNO-NCW Brabant Zeeland een betekenisvolle en vaste rol krijgen in het overleg en de uiteindelijke rapportage inzake de transitieagenda. Ook wat dit betreft komen we dus met een motie. Motie: Geïntegreerde Aanpak voor Duurzame Mobiliteit en Behoud van Autobereikbaarheid (deze motie is aangenomen).


Uiteindelijk heeft de fractie tegen de visie gestemd. 
Ondanks enkele toezeggingen kan de VVD fractie om diverse redenen niet achter deze visie gaan staan. Even los van hoe het proces is verlopen wil ik nog 3 punten van kritiek toelichten:

De mobiliteitsvisie zoals deze nu voor ons ligt is namelijk op geen enkele manier financieel onderbouwd. Er staan visioenen in die volgens ons niet rijmen met de realiteit. Wij zien bijvoorbeeld niet dat het OV of de subsidie slurpende deelauto’s in Helmond binnen 15 jaar een reëel alternatief gaan worden. Als we mogen dromen, zonder reëel naar kosten en haalbaarheid te kijken, zouden we natuurlijk een snel metronetwerk willen hebben, zoals in andere Metropoolregio’s in de wereld. Maar dit soort dromen zijn bedrog.  Dat geïnvesteerd wordt in fietspaden is prima, waar mensen kunnen en willen fietsen moet dat goed mogelijk zijn. Máár, en dit is een grote maar, de auto kan economisch en sociaal niet gemist worden, hoe graag de wethouder ons dat ook wil laten geloven.

Robuuste randen
Daarnaast is de visie waarschijnlijk bewust vaag over de zogenaamde robuuste randen. Voor de VVD betekenen robuuste randen nog steeds de aanleg van een ruit.  Daarmee bedoelen we een volwaardige (met een 2x2 N279) randweg rondom de Brainport die van essentieel belang is om een van de Economisch sterkst groeiende stedelijk gebieden van Europa te ontlasten! Een randweg zoals die bij Rotterdam, Amsterdam en eigenlijk bij praktisch alle metropoolregio’s ter wereld al jarenlang gemeengoed is geworden.

Brainport-Regio 
Een effectieve mobiliteitsvisie zou daarnaast ook oplossingen voor de kern van de Brainport-Regio moeten omvatten, van het westen van Helmond tot aan de rand van Eindhoven. Die ontbreken, terwijl ook daar de problematiek erg groot is.

Polarisatie
We kijken uit naar een toekomst waarin niet de polarisatie en het oproepen van weerstanden centraal staan maar juist de samenwerking en de harmonie.  Helaas heeft het mede door de aanpak van de wethouder hier lang aan ontbroken. De huidige visie is naar onze mening niet duurzaam omdat het niet breed gedragen wordt door zowel de partijen in de raad als die in de Helmondse samenleving.


Omdat de VVD op dit moment niet wil gokken met de bereikbaarheid, de mobiliteit en het verdienvermogen van onze inwoners en bedrijven. Om die reden heeft de VVD, ondanks enkele gewaardeerde verbeteringen, toch tegen deze visie stemmen.