Voorjaarsnota

"Er is een oud spreekwoord dat luidt: 'Als je snel wilt gaan, ga alleen. Als je ver wilt gaan, ga dan samen.' Vandaag is het tijd om samen na te denken over de toekomst van Helmond."

 

Onze geliefde stad staat voor een uitdaging. De nieuwe indeling van de voorjaarsnota is een sterk begin, een stap richting onze gezamenlijke ambitie om Helmond naar een bredere welvaart te leiden. Maar onze droomstad is geen utopie. We moeten kritisch en realistisch zijn.  In een utopisch Helmond is er, plek voor iedereen, geld voor iedereen, woningbouw en voorzieningen zijn eindeloos rekbaar, zijn er voldoende ambtenaren om de overvloed aan plannen uit te voeren, kunnen dassen zich verplaatsen in tunnels van een miljoen, zijn we klimaatneutraal in 2030, heeft iedereen zijn eigen parkeerplaats en is de gemeentekas bodemloos.


Geen Utopia
Maar Helmond is geen Utopia, het is een realistische gemeenschap waar dromen worden omgezet in concrete acties. Daarom zullen er de komende periode ingrijpende keuzes gemaakt moeten
    worden. Zowel de ambtelijke als de financiële middelen om alle gemaakt plannen uit te voeren ontbreken. Economisch dreigt er een recessie en daarnaast naderen we het ravijnjaar 2026 en onze fractie heeft geen zin om naar beneden te springen.

De tijd van gratis geld is voorbij. De rente is inmiddels flink aan het stijgen. De Nationale overheid geeft te veel geld uit en de tekorten lopen op. Bezuinigingen zijn in de komende jaren daarom onvermijdelijk en die zullen ook de gemeentelijke financiën raken. Onze fractie is het dan ook eens met de overweging van het college. We moeten ons inderdaad gaan aanpassen aan de nieuwe realiteit, en dat begint met verantwoordelijk en bewust sparen!  

 
Realiteitszin

Het college toont ook realiteitszin als ze de raad voorstelt om na te gaan denken over het stoppen en temporiseren van projecten. Ambtenaren zouden zich volgens de VVD niet langer moeten richten op het maken van weer nieuwe visies, vervolgonderzoeken en verordeningen maar op de uitvoering van de bestaande plannen en de basistaken in het fysieke en sociale domein.  Hierbij geldt dat we de juiste mensen op de juiste plek willen hebben. "De toekomst van Helmond hangt af van de mensen die haar bouwen." Omdat de uitdagingen van morgen anders zijn dan de problemen van vandaag betekent dit dat we wellicht andere competenties vragen aan nieuwe ambtenaren. Onze fractie stelt daarom vraagtekens bij de te snelle werving van nieuw personeel.

Intensivering samenwerking Peelgemeenten
Misschien zou een verdere intensivering van de samenwerking met de Peelgemeenten trouwens kunnen helpen. Gelukkig gaf wethouder de Kort afgelopen week al te kennen alleen nog maar zaken op te pakken als de organisatie aangeeft dat daarvoor ook de ambtelijke capaciteit aanwezig is.
Onze motie hierover werd bijna unaniem aangenomen (zie bijlage)

Vertragingen
Helaas 
blijkt diezelfde realiteitszin nog niet uit de voorjaarsnota. Waarin men nog vol wil gaan inzetten op; de uitbreiding van het openbaar vervoer (daar gaan we als gemeente niet eens over), op een verdere versnelling van de woningbouwproductie (terwijl alle voorspellingen erop wijzen dat de woningbouw het komende jaar met ongeveer 50% zal gaan krimpen) en de uitwerking van nog meer wijkontwikkelingsprogramma’s. Dat terwijl we de huidige programma’s niet eens uitgevoerd krijgen en andere problemen zich blijven opstapelen.  Denk bijvoorbeeld aan:  

·         de vertragingen bij het Huis voor de Stad,  

·         het dossier Blink,  

·         de problematiek rond Den Ouden,  

·         de vertraging in de realisatie van nieuwe bedrijventerreinen, 

·         de vertragingen bij Foodtech Brainport en de Automotive Campus,  

·         de problemen rondom de sociale teams,  

·         de vertraging in de woningbouw en het prestigieuze BSD,  

·         het niet doorgaan van de fusie Cacaofabriek-Speelhuis,  


En dan hebben we het nog niet gehad over het niet uitvoeren van bezuinigingen op de Bibliotheek en het Kunstkwartier. Dit laatste punt zal voor een structureel gat in de begroting van € 500.000 per jaar gaan zorgen. Dreigende tekorten pak je trouwens niet aan door de belastingen te verhogen, maar door minder uit te geven. ‘Hope for the best prepare for the worst’.   


OZB

Wat betreft die dreiging van hogere belastingen het volgende: Met het voornemen om bij de OZB niet langer de huidige systematiek van indexeren te gebruiken zijn wij het volledig eens. Als we dit wel doen zal de loon-prijs spiraal nog verder uit de hand gaan lopen. Indexaties van deze omvang (8-12% lezen we in de stukken) zijn voor onze partij onaanvaardbaar. Het lijkt ons wenselijk de mogelijkheden hiervoor in het Auditcomite nader met elkaar te verkennen.  

Ravijnjaar  

Met betrekking tot het financieel perspectief zijn wij, net zoals het college, van mening dat de begrotingen van 2024 en 2025 in principe sluitend moeten zijn en dat we m.b.t. het “ravijnjaar 2026” de aanbevelingen vanuit VNG en provinciale toezichthouder moeten volgen waarbij de eventuele tekorten die dreigen te ontstaan duidelijk zichtbaar worden.  


"Arme gemeente" 

Het is bijzonder dat het college stelt dat we een ‘arme gemeente’ zijn met relatief veel sociale huurwoningen en een relatief eenzijdige bevolkingsopbouw terwijl datzelfde college daaruit niet de conclusie trekken om dan juist het percentage koopwoningen te gaan verhogen.


Beweegarmoede

Wat ons tevens opvalt is dat we als stad de beweegarmoede onder onze inwoners gaan verminderen maar niet duidelijk aangeven hoe we dit willen bereiken. Met het aanleggen van sportvelden, het bouwen van een nieuw stadion en een nieuw zwembad alleen gaat dat niet lukken. Gebouwen alleen laten mensen immers niet meer bewegen. Het is alsof we proberen iedereen te laten hardlopen, maar we vergeten uit te leggen hoe ze hun schoenen moeten strikken.

Participatie
Vertrouwen komt te voet en gaat te paard.' Onze overheid moet haar uiterste best doen om het verloren vertrouwen te herwinnen. Terecht worden in de nota hier opmerkingen over gemaakt. De ideale overheid moet luisteren, goed communiceren, betrouwbaar en benaderbaar zijn maar vooral naast haar inwoners gaan staan. Maar al eerder merkte onze fractie op ‘communicatie is geen participatie’ Juist in de dialoog vinden we oplossingen.  Maar als wij de reacties uit de stad over de mobiliteitsvisie en de krantenkoppen over de vele rechtszaken tussen de gemeente en de inwoners lezen krijgen we steeds meer het idee dat we als bestuur juist de dialoog missen en niet meer naast maar juist tegenover onze inwoners komen te staan.

Tot slot

Ondanks de contrasten die vandaag zeker benadrukt zullen worden kunnen we niet negeren dat als we ver willen komen (oude spreekwoord), we dat alleen samen kunnen doen. Laten we dit in gedachten houden en ondanks onze verschillen, werken aan een gezamenlijke toekomst voor een sterker en nog mooier Helmond!