Vragen over de horeca bij de Cacaofabriek.

Naar aanleiding van de berichten in het ED m.b.t. de horeca in de Cacaofabriek stelde de fractie van de VVD onderstaande vragen aan het college. Geachte College, Met enige verbazing heeft onze fractie, kennis genomen van de inhoud van het bewuste krantenartikel. Door het handelen van het bestuur van de Cacaofabriek heeft deze ondernemer blijkbaar besloten de handdoek in de ring te werpen. In het krantenartikel staat te lezen dat er nog een doorlopende verbintenis was. Het lijkt ons dat een horecaondernemer in Coronatijd niet een horecazaak overneemt om deze weer binnen een jaar door te verkopen. Een dergelijke investering doe je niet voor slechts één jaar. Daarover heeft de heer Harijgens mij op 23 maart n.a.v. mijn opmerkingen gebeld. Om enig inzicht te krijgen op deze casus, hebben wij voor u de volgende vragen:

Helmond 17 juni 2022

Vragen aan het college van Burgemeester en wethouders

     Onderwerp: ED krantenartikel met kop ‘’Minderbedrijfsfeestjes in De Cacaofabriek, horeca van cultuurkoepel niet meer in particuliere handen"

1.  Waarom moet de Raad deze ontwikkelingen via de pers vernemen?

2.  Er gaan verhalen rond, dat de Stichting Cacaofabriek op “oneigenlijke” gronden de relatie tussen de Cacaofabriek en ondernemer heeft laten escaleren. In hoeverre heeft de gemeente in het conflict tussen de bewuste horecaondernemer en Stichting de Cacaofabriek een rol gespeeld?

3.  Heeft de gemeente er belang bij dat de horecaovereenkomst en het juridisch contract voortijdig zou worden beëindigd?

4.  In hoeverre is deze ondernemer door Cacaofabriek of gemeente onder druk gezet om zijn horecazaak aan de Stichting Cacaofabriek te verkopen? Het artikel in het ED suggereert immers dat het zo is.

5.   Waren er ook nog andere partijen geïnteresseerd om de bewuste horeca over te nemen? Indien dat zo was, waarom is hier niet voor gekozen?

6.  De betreffende ondernemer heeft een jaar geleden de horecaexploitatie overgenomen. Stichting de Cacaofabriek zal waarschijnlijk dan ook een bedrag op tafel moeten leggen om de exploitatie weer tot zich te kunnen nemen. Aangezien de Stichting Cacaofabriek afhankelijk is van de subsidies van de gemeente, zijn wij benieuwd in hoeverre de subsidiebedragen aangewend zijn, om deze overname te financieren?

7.  Heeft de Stichting Cacaofabriek voldoende eigen vermogen om deze overname helemaal zelf te financieren, zonder dat daarbij de exploitatie in gevaar komt?

8.  Mocht dit niet zo zijn, heeft zij dan een financiering aangetrokken bij een bankinstelling?

9.  Heeft de Stichting Cacaofabriek een businessplan/ ondernemersplan met prognoses opgesteld om de financieringsaanvraag succesvol te laten zijn bij een bankinstelling?

10. Mocht een dergelijke financiering verstrekt zijn bij een bankinstelling, staat de gemeente Helmond dan borg voor deze lening en heeft de gemeente Helmond hier zekerheden voor bedongen, en zo ja, welke zijn dat dan?

11. Mocht de overname niet bekostigd worden uit eigen middelen of een bancaire lening hoe wordt deze overname dan gefinancierd?

12. Stichting de Cacaofabriek en de gemeente waren eerder niet in staat de horeca renderend te krijgen. Er werden flinke verliezen geleden en dat was dan ook de reden om de horeca exploitatie uit handen te geven. Wat maakt dat de Stichting Cacaofabriek nu wel deskundigheid in huis heeft om de horeca exploitabel te krijgen? Welk bedrag is hier mee gemoeid?

13. Omdat de horeca-exploitatie overgenomen wordt door de Stichting Cacaofabriek en er sprake is van andere eigendomsverhoudingen, moet voor het exploiteren van een horecazaak een nieuwe horecavergunning aangevraagd worden en dient voldaan te worden aan de bijbehorende eisen met betrekking tot vakbekwaamheid. Ook dient voor het aanvragen van horecavergunning een BIBOB- screening gedaan te worden. In hoeverre is er al een horecavergunning aangevraagd en in hoeverre voorziet u hier problemen?

14. Zonder horecavergunning mag een horecazaak niet open. In hoeverre voorziet u problemen dat de horeca-exploitatie tijdelijk gestaakt moet worden vanwege het ontbreken van een geldige horecavergunning omdat de aanvraagprocedure nog lopende is?

       Met vriendelijke groet,
 
Jeanne Janssen namens de fractie van de VVD Helmond.