Motie procedure coalitievorming

Debat aangevraagd
Zoals u ongetwijfeld heeft gelezen is er in Helmond na de verkiezingen veel onrust ontstaan over de gang van zaken omtrent de vorming van een nieuwe coalitie. Afgelopen donderdag 21 april heeft er op verzoek van de VVD, Helder Helmond en het CDA een interpellatiedebat plaatsgevonden. Hier kreeg de nieuwgekozen Helmondse gemeenteraad de mogelijkheid om  informateur Frits Lintmeijer en de fractievoorzitter van GroenLinks Thomas Teurlings aan de tand te voelen over de totstandkoming van het advies voor een nieuw te vormen stadsbestuur (zie het artikel hierover in het ED)

Advies
In dat advies stond dat verkiezingswinnaar GroenLinks aan de slag zou gaan met de zes kleinere partijen SP, D66, Lokaal Sterk, 50PLUS, PvdA en DENK.  De nummers 2 en 3 van de verkiezingen te weten VVD en Helder Helmond werden hiermee buitenspel gezet. Het nieuw te vormen college zal met 20 zetels een meerderheid hebben in de Helmondse gemeenteraad. Dus er kan niet getwijfeld worden aan de democratische legitimiteit van deze samenwerking. Toch was er tijdens deze eerste raadsvergadering na de verkiezingen veel discussie over het proces dat hieraan vooraf ging. Daarnaast constateerden meerdere politici dat door deze opmerkelijke keuze van GroenLinks de polarisatie in de Helmondse politiek alleen maar zou gaan toenemen.
Deze voorspelling bleek al snel te worden bewaarheid . De dag daarop citeerde het Eindhovens Dagblad niet voor niets Willem Boetzkes (Helder Helmond) die het debat treffend samenvatte met de woorden: ,,Dit is het eerste debat en er is meteen een enorme tweedeling in de raad.”

De VVD fractie is van mening dat het gehele proces niet transparant is verlopen en dat er snel een uitgebreide evaluatie moet komen. Vandaar dat we een motie hebben ingediend (medeondertekend door het CDA, Forum voor Democratie en Mi Hellemonders) die uiteindelijk brede steun kreeg in de gemeenteraad. Hierdoor zal er de komende maanden een werkgroep worden ingesteld die gaat komen met initiatiefvoorstellen voor het vastleggen van een transparante procedure bij collegevorming;

De tekst van deze motie leest u hieronder:

Motie: Vastleggen transparante procedure voor coalitievorming
De gemeenteraad van Helmond, in openbare vergadering bijeen op 21 april 2022

Constaterende dat:

  • de gemeenteraad niet de kans heeft gehad te debatteren over de gevolgen van de verkiezingsuitslag;
  • de gemeenteraad niet actief geïnformeerd is over de opdracht aan de informateur, de keuze wie informateur wordt en de eerste bevindingen uit de verkenning;
  • dat uit een nieuwsbericht van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden van 19 april 2022[1] blijkt dat in meerdere gemeenten de gemeenteraad een beperkte rol heeft;
  • de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden een handreiking[2] heeft opgesteld voor zorgvuldige collegevorming;
  • tijdens het debat van de gemeenteraad van 29 mei 2018, waarbij het vorige coalitieakkoord werd besproken met dezelfde (in)formateur, door de toenmalig leider van de PvdA, de heer Chahim, is opgeroepen tot een evaluatie van de coalitievorming en het niet stoppen van het politieke proces tijdens de onderhandelingen, alsmede tot vernieuwing en modernisering van de formatieprocedure;
  • de vorige raad niet is gekomen tot voorstellen voor verbetering van de procedure voor coalitievorming;

Overwegende dat

  • de procedure zoals die door de informateur is doorlopen om tot een coalitie te komen niet transparant is geweest;
  • het uitgangspunt moet zijn dat de grootste partij het voortouw neemt in een proces van coalitievorming, maar dat dit niet betekent dat de grootste partij alles bepaalt en als enige over alle informatie beschikt;

Verzoekt de raad:

  • Een werkgroep in te stellen die met de griffie gaat komen tot initiatiefvoorstellen ter wijziging van het reglement van orde van de gemeenteraad voor het vastleggen van een transparante procedure voor collegevorming;
  • Hierover voor het eind van 2022 een debat te agenderen om de voorstellen te bespreken.

En gaat over tot de orde van de dag.


VVD Helmond
Theo Manders & Rob de Greef


[1] https://www.raadsleden.nl/actueel/nieuws/formatie-wacht-niet-op-nieuwe-raad.
[2] https://www.raadsleden.nl/sites/www.raadsleden.nl/files/documenten/tips_en_adviezen_over_collegevorming_-_handreiking_voor_raadsleden.pdf