VVD-lijstduwer Broeckx: meer regionale samenwerking in de woningbouw

HELMOND – Gemeente Helmond moet meer investeren in extra ambtenaren op de afdeling ruimtelijke ordening om de lokale woningmarkt vlot te trekken. Dat kan door meer te gaan samenwerken in de regio. Dat zegt Guus Broeckx, gepensioneerd makelaar en VVD-lijstduwer tijdens de komende gemeenteraadsverkiezingen.

© Vincent Knoops

Voor de bouw van zo’n 10.000 woningen in de komende twaalf jaar is weliswaar voldoende grond, maar er is op dit moment bij de gemeente een tekort aan gespecialiseerde ambtelijke capaciteit om hiervoor projectontwikkelaars te begeleiden en in rap tempo bestemmingsplannen te ontwikkelen, stelt Broeckx. “Gespecialiseerde ambtenaren stromen vaak door naar grotere gemeenten. Bij de opvulling van de ontstane vacatures krijgt daarna middelgrote of kleinere gemeenten te maken met de enorme krapte op de arbeidsmarkt. Om toch de goede mensen met de noodzakelijke capaciteiten te vinden zouden meerdere gemeentes de handen ineen kunnen slaan en de werving of bekostiging gezamenlijk kunnen aanpakken.”

Parallel aan de uitspraken van Broeckx pleit VVD Helmond in haar verkiezingsprogramma voor een snellere realisatie van woningen. De tijd die verstrijkt tussen de allereerste woningbouwplannen en de daadwerkelijke bouw van woningen is nu zeven jaar.
VVD-lijsttrekker Theo Manders: “We zoeken naar een optimaal verloop van planologische procedures en inkorting daarvan met bescherming van de belangen van burgers en de omgeving. Behalve uitbreiding van de ambtelijke capaciteit en de samenwerking met andere gemeentes in bijvoorbeeld bovenregionale bouwteams zouden ook een meer uniforme en verminderde regelgeving deze periode kunnen inkorten. Maar om de ambities echt te kunnen verwezenlijken is er ook meer geld nodig voor gemeenten, alleen dan kunnen ze hun taken wat betreft ruimtelijke ordening goed uitvoeren.”

Lijstduwer Broeckx herhaalt nog maar eens dat hij het verder een goede zaak zou vinden als Helmond bij de landelijke overheid pleit voor het opnieuw invoeren van stimulerende maatregelen voor starters. In dit kader verwijst hij naar de premie A-regeling uit de jaren zeventig die ertoe bijdroeg dat Helmond destijds groeide van 40.000 naar 90.000 inwoners. Met de komst van wijken als Brandevoort en Dierdonk kwam er toen diverse woningbouw in een tot dan toe door sociale huurwoningen gedomineerde gemeente.