Voorjaarsnota

Op donderdag 1 juni 2017 vond de behandeling plaats van de Voorjaarsnota. De Voorjaarsnota geeft de grote lijnen aan voor de begroting voor 2018. Die begroting wordt in november van dit jaar door de gemeenteraad vastgesteld. De begroting is min of meer het "huishoudboekje" van de gemeente: er wordt aangegeven welke inkomsten verwacht worden en waar de gemeente het beschikbare geld aan uit wil geven. Hieronder treft u de bijdrage aan van de Helmondse VVD.

Voorjaarsnota 1 juni 2017

 

Voorzitter,

Deze voorjaarsnota laat een stabiel financieel beeld zien. De VVD fractie wil die lijn graag doortrekken.

De VVD-fractie neemt de ambities uit de strategische agenda als leidraad voor de behandeling van deze voorjaarsnota.

 

Samenwerken

Willen wij met beperkte middelen toch een groot aantal van onze ambities verwezenlijken, zoals we deze in de strategische agenda hebben verwoord,  dan zullen wij vooral slimmer moeten werken, met inwoners, ondernemers en andere partners.

Een stevige lobby in Den Haag is nu, maar ook in de toekomst  van onmiskenbaar belang, om er voor te zorgen, dat blijvend wordt geïnvesteerd, in zowel de fysieke als de kennisinfrastructuur in de regio.

De samenwerking binnen het stedelijk gebied en de provincie is voor de doorvertaling van het regionale beleid van wezenlijk belang.

Wij streven naar twee sterke steden in Zuid-Oost Brabant, die samen werken op het gebied van ruimte, economie en mobiliteit. Wij zijn erg verheugd dat onze regio is uitgeroepen tot mainport van Nederland. Wij moeten de schouders er onder blijven zetten om deze regio zowel in Nederland als in Europa goed te blijven positioneren.

Wij blijven het college aandacht vragen, om scherp toe te zien, op de dubbelingen in de samenwerkingsverbanden. Ook hier valt ons inziens geld te besparen en het zal de effectiviteit van het bestuur alleen maar ten goede komen.

 

Bereikbaarheid (ambitie 1)

De VVD heeft de ambitie om nieuwe bedrijven aan te trekken en de huidige bedrijven voor de  stad te behouden. Met het aantrekken van bedrijven ontstaan nieuwe banen voor onze inwoners. Maar als we als gemeente nieuwe bedrijven willen aantrekken, dan zul je deze bedrijven ook iets moeten bieden, zoals een aantrekkelijk vestigingsklimaat, inclusief goede bereikbaarheid. Het is een illusie te denken dat je een betere bereikbaarheid kunt creëren met alleen maar innovatieve oplossingen.

Je ontkomt er niet aan om meer asfalt aan te leggen.

Omdat onze huidige bedrijventerreinen nagenoeg vol zijn wil de VVD-fractie perspectief bieden aan ondernemers die hier willen uitbreiden of hun bedrijf willen verplaatsen, maar zeker ook aan nieuwe bedrijven die zich hier willen vestigen.

  

Campus ontwikkelingen

Bij de ontwikkeling van de Automotive Campus hebben we mooie stappen gezet met de nieuwe campusorganisatie  en de huisvesting van het Summa College. De volgende stap is: het inzetten op de vestiging van nieuwe bedrijven op de Automotive Campus.

Wat betreft de Foodtech Campus biedt Helmond ook op dit gebied vele kansen.  Op basis van nieuwe technieken kunnen we flinke stappen maken op het gebied van duurzame en gezonde voeding. De 2e fase van de Campus is dan een mooie vervolgstap. Graag vernemen wij de voortgang van deze ontwikkeling van het college.

 

Veiligheid

Ook al zijn wij gedaald op de AD-misdaadmonitor toch blijft veiligheid een aandachtspunt. De zichtbare criminaliteit is teruggedrongen dankzij een aantal maatregelen zoals buurtpreventie en cameratoezicht. Wij zien echter wel dat het zich verplaatst richting onzichtbare criminaliteit. Er is een toename van ondermijnende criminaliteit. De groeiende verwevenheid tussen onder- en bovenwereld baart ons zorgen. Cybercriminaliteit neemt snel toe. Kan het college aangeven hoe deze digitale criminaliteit aangepakt wordt.

 

Organisatie

Op dit moment is de ingezette reorganisatie nog in volle gang.  De vraag is echter of de eerder ingezette organisatieontwikkeling nog wel matcht met de ambities die we als stad hebben. Graag een reactie van het college.

 

Digitale  samenleving

Oudere inwoners blijven steeds langer in hun eigen vertrouwde omgeving wonen en verhuizen steeds minder naar zorgcentra. Een ontwikkeling die wij toejuichen. Wanneer we deze ontwikkeling op de lange termijn willen continueren, en de zorg voor deze groep inwoners goed en betaalbaar willen houden, dan ontkomen we er niet aan om te investeren in slimme zorg, bijvoorbeeld zorg op afstand via een supersnelle internetverbinding. Het uitrollen van glasvezel in de stad is dan ook onontbeerlijk. 

Een dergelijke supersnelle verbinding biedt ongekende mogelijkheden. Niet alleen op het gebied van de zorg maar ook op het gebied van een duurzame kenniseconomie, wat een van de speerpunten is in onze regio.

Glasvezel netwerk biedt de mogelijkheid voor een betere borging van de veiligheid van privacy gevoelige informatie.

De VVD is van mening dat investeren in glasvezel belangrijk is om de positie van Helmond binnen de mainport te versterken.

De VVD wil meer regie en versnellen op de verglazing van de stad. Graag een reactie van het college.

 

Centrum

Onze stad kent monumentale panden en iconen. Om deze nog meer te accentueren zou het wellicht een idee zijn om meerdere van dit soort panden, met led-verlichting aan te lichten. Graag een reactie van het college.

Wij willen graag publiekstrekkers naar het centrum halen en bestaande behouden. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het EDAH-museum, de orgel- en de Vlisco collectie.

 

Gemeentelijke lasten

Bij aanvang van deze collegeperiode is een belangrijk uitgangspunt geweest dat de lastendruk gelijk blijft met uitzondering van de inflatiecorrectie.

De VVD fractie heeft al eerder bij de begroting van 2017 aangegeven dat alle inwoners mee moeten kunnen profiteren van behaalde voordelen middels afvalstoffen- en rioolheffing. Dat betekent dus, dat de VVD fractie geen voorstander is om deze verlaging door te vertalen naar  een  hogere OZB.

Het tarief van de rioolheffing daalt met ingang van 2018 in verband met het feit dat de spelregels van de rentetoerekening veranderen.

Wij zijn de mening toegedaan dat rioolrechten nodig zijn om het rioolstelsel voor nu en de toekomst te onderhouden. Wij zullen deze rioolheffing dan ook kritisch blijven volgen zodat er alleen kosten toegerekend worden die daadwerkelijk hiervoor gemaakt zijn.

 

Groenonderhoud

In de Berap is duidelijk gemaakt dat wij met het huidige bestekplan waarschijnlijk al een overschrijding van het budget gaan krijgen en daar zal een toevoeging van 2.000 bomen niet echt een positief effect op geven. Wij zien in de stad al heel veel overlast van het beperkte onderhoud op het groen. Laten wij dit probleem niet groter maken.

In plaats van het planten van 2000 bomen investeert de VVD liever in sportcomplexen. Wij streven naar duurzame sportcomplexen door bijvoorbeeld het aanbrengen van zonnecollectoren in combinatie met led verlichting. Graag uw reactie.

Graag zouden wij ook de stand van zaken vernemen rond de uitbreiding van de hockeyvelden.

 

Werkbedrijf  Senzer

Er bestaat geen betere sociale voorziening dan het hebben van een baan. Toch baart ons de grote druk op de buigmiddelen de komende jaren zorgen. De reserves van het werkbedrijf komen onder druk te staan. We hebben te maken met dalende werkeloosheid maar nog steeds een stijgende bijstand. We constateren nog steeds een mis match tussen vraag en aanbod. Er is creativiteit nodig om tot oplossingen te komen. We roepen dan ook op om dit door te laten klinken in Den Haag.

VZ tot slot vinden wij het innovatiehuis de Peel een mooi initiatief voor de werkgelegenheid, dit onderstreept nog maar eens de samenwerking in de Peel.

Met onze bijdrage bij deze voorjaarsnota denken wij het college voldoende richtinggevende uitspraken mee te geven richting begroting 2018.

Dank aan college en ambtenaren.

 

Namens de VVD fractie,

Cor van der Burgt