Helmondse Begroting 2017

Naast onze bijdrage heeft de VVD fractie een amendement en 2 moties ingediend. Het amendement gaat over de OZB verlaging en is met grote meerderheid aangenomen.

De motie acquisitie bedrijventerreinen over het in kaart brengen van onze voorraad uitgeefbare bedrijventerreinen, is ook met een grote meerderheid aangenomen.

De motie stadsmarketing is unaniem aangenomen.

Daarnaast heeft het College op een aantal onderdelen nog toezeggingen gedaan aan onze fractie zoals o.a. het weer op de agenda zetten van het Helmonds Sportgala  waar wij zeer content mee zijn.


Al met al een lange vergaderdag en avond die wij af konden sluiten met onze instemming voor de begroting.