Schriftelijke vragen aan college B&W inzake: Vestiging asielzoekerscentrum op Landgoed Gulbergen

Aan het college van Burgemeester en Wethouders van Helmond, Onze fractie heeft kennis genomen van de berichten in de media dat de gemeente Nuenen het voornemen heeft om een asielzoekerscentrum te vestigen op Landgoed Gulbergen. Middenin een recreatief gebied en vlakbij onze Helmondse gemeentegrens. Dit besluit gaat ook onze inwoners aan met name die van Brandevoort. Dit vraagt om snel duidelijkheid te geven over de plannen en de rol van de verschillende partijen.

De VVD fractie heeft daarom de volgende vragen:

1. Is het college van deze plannen op de hoogte en kan zij deze bevestigen?

2. Is de burgemeester als hoofd van de regio en coördinator van de verschillende sub-regio’s hierbij betrokken geweest? Is hier overleg geweest met de sub-regio Brainport omdat deze vestiging aan de rand van deze regio gesitueerd is? Zo ja, waarom zijn wij niet geinformeerd?

3. Deze locatie ligt dicht tegen onze wijk Brandevoort en middenin een regionaal recreatief gebied met een belangrijke functie voor ons stedelijk gebied. Is hier in dit kader overleg geweest met het MRE omdat hier in het verleden door de regio flink in dit stedelijk recreatief gebied geïnvesteerd is als versterking van de Brainport?

4. Kunt u aangeven wat uw rol in het vervolg van dit traject zal zijn en op welke wijze u van plan bent om de inwoners van Helmond en met name die van Brandevoort te informeren en mee te nemen in dit proces?

5. Kunt u aangeven welke voorzieningen er binnen de Helmondse gemeentegrenzen genomenmoeten worden bij een eventuele komst van een AZC met 1200 vluchtelingen?

6. Asiel: niemand ambitieuzer dan Van de Donk stond er in BNdeStem. Bent u het met de VVD fractie eens dat de rekenmethode voor het aantal opvangplekken van de Brabantse commissaris van de Koning niet realistisch is en hij daarmee een verkeerd signaal afgeeft dat een aanzuigende werking kan hebben?

7. Is het college met ons eens dat er geen nieuwe noodopvanglocaties nodig zijn, zeker nu wij signalen ontvangen dat er veel leegstand is in de noodopvanglocaties en recent nieuw geopende opvanglocaties leeg staan?


Met vriendelijke groet,
Namens de VVD fractie.


C.H.M van der Burgt
Fractievoorzitter VVD Helmond