Wonen

De VVD staat een doorgroei van de stad in ruimtelijk/fysieke zin voor waarbij Helmond zich qua architectuur en stedenbouwkundige opzet kwalitatief blijft onderscheiden.

 • Er moet een evenwichtige opbouw van de woningvoorraad tot stand worden gebracht. De VVD is voorstander van het bevorderen van eigen woningbezit. Dit is goed voor de leefomgeving.
 • Die woningvoorraad moet ook voorzien in voldoende woningen voor specifieke doelgroepen zoals ouderen, alleenstaanden en studenten. De VVD benadrukt de behoefte aan betaalbare starterswoningen in de koopsector.
 • Planprocedures dienen sneller afgewikkeld te worden.
 • Om de leegstand van kantoren in het centrum tegen te gaan staat de VVD welwillend tegenover bestemmingswijziging van deze panden voor woondoeleinden.
 • Particulier opdrachtgeverschap en consumentgericht bouwen wordt sterk gestimuleerd. Daar moeten voldoende vrije kavels voor zijn.
 • De starterslening dient te worden gecontinueerd.
 • De VVD wil dat inwoners van een gemeente makkelijk en snel kunnen zien welke mogelijkheden zij hebben om hun woningen te vergroten of aan te passen. De regels hiervoor, vastgelegd in het bestemmingsplan, dienen actueel en digitaal beschikbaar te zijn.
 • De VVD wil de welstandscommissie afschaffen. Voor monumentale panden en beschermde stads- en dorpsgezichten kan een strenge toets gelden.
 • Woningbouwcorporaties moeten terug naar hun kerntaken: het bouwen, beheren en verhuren van woningen die bestemd zijn voor gezinnen met een laag inkomen. Bij signalering van achterstand van huur komen de corporaties snel in actie door contact op te nemen met de huurder om te kijken of er hulp geboden kan worden en problemen vroegtijdig aangepakt kunnen worden.
 • Er is behoefte aan zorg in en nabij de woning. De VVD wil ruimte geven aan nieuwe concepten en initiatieven, zoals kangoeroewoningen. In woonwijken is ook plaats voor kwetsbare groepen.
 • De VVD is voor het vraaggestuurd aanleggen van nieuwe bedrijfsterreinen. Er moet wel een koppeling zijn aan herstructurering van bestaande bedrijfsterreinen. De VVD ziet toe op realistische, transparante grondexploitatie.
 • De differentiatie van grondprijzen is voor de VVD bespreekbaar.