Zorg

ZORG / WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING (WMO):

De VVD wil een gemeente waarin mensen zelfredzaam zijn en zich vrij kunnen ontplooien. Dat betekent ook dat mensen die (tijdelijk of permanent) niet volledig zelfstandig kunnen functioneren waar mogelijk op ondersteuning kunnen rekenen van de gemeente. Voor een deel moet de gemeente die ondersteuning bieden als het kan in samenwerking met de gemeenten in de Peelregio. Het uitgangspunt moet daarbij zijn: 1 gezin, 1 hulpverlener/regisseur, 1 plan.

  • De VVD is voorstander van het principe: de gebruiker betaalt. Binnen de wettelijke mogelijkheden is de VVD daarom voor het heffen van eigen bijdragen. 
  • De nadruk moet niet liggen bij wat iemand niet kan maar wat iemand wel kan. Niet waar je recht op hebt maar wat je nodig hebt. 
  • De VVD is voorstander van de zogenoemde “kanteling”. Hierbij wordt uitgegaan van maatwerk m.b.t de zorgvraag van de hulpbehoevenden. Uitgangspunt moet zijn dat er 1 loket komt waarbij onder regievoering van de gemeente de verschillende disciplines kunnen worden ingezet. 
  • De gemeente is in de ogen van de VVD de regievoerder in het proces van “ontkokering” en “ontschotting” met minder muren en bureaucratie, maar betere prestaties in het zorgstelsel. Het werken binnen wijkteams zorgt ervoor dat de hulpvraag op korte afstand beantwoord kan worden. 
  • Zorg wordt in beginsel in de directe omgeving aangeboden waarbij wijkaccommodaties en andere algemene ruimten een belangrijke functie vervullen. 
  • De gemeente investeert in slimme zorg voor ouderen en mensen met een beperking door de inzet van domotica kan deze groep langer in hun eigen omgeving blijven wonen. 
  • De gemeente is ondersteunend in het bij elkaar brengen van zorgvragers en zorgvrijwilligers. 
  • Zorgaanbieders en woningcorporaties zorgen voor een vroegtijdige interventie bij problemen en huurachterstand en roepen daarbij elkaars hulp in zodat problemen niet escaleren. 
  • Bij de vormgeving van de taken die van het Rijk naar de gemeente komen, is het nodig bestaande kennis en kunde in te zetten. We willen voorkomen dat het wiel opnieuw uitgevonden moet worden en nieuwe ongewenste bureaucratie ontstaat.