Jeugd en onderwijs

JEUGD:

Een goede opvoeding biedt kansen voor ontwikkeling van talenten en maakt jongeren tot verantwoordelijke burgers. Ouders zijn daar in de eerste plaats voor verantwoordelijk.

 • Door de transitie Jeugdzorg krijgen de gemeenten de regie over de Jeugdzorg. Hierbij is de VVD voorstander van regionale samenwerking. 
 • Ook hiervoor geldt: 1 gezin, 1 regisseur, 1 plan. Daarbij staan veiligheid en kwaliteit centraal. 
 • De VVD is voorstander van compacte zorgteams op scholen die vroegtijdig problemen en risico‚Äôs signaleren en dan direct in actie komen. Waar nodig wordt samengewerkt met het veiligheidshuis. 
 • De gemeente moet zorgdragen voor een goede voorlichting over de Wet Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.

ONDERWIJS:

De VVD vindt dat scholen zich primair dienen te concentreren op kwalitatief goed onderwijs, waarbij kennisoverdracht en sociale vaardigheden centraal staan.

 • De VVD streeft naar goed kwalitatief onderwijs. Dit leidt tot het vergroten van welzijn, verhoogde arbeidsparticipatie en daarmee een verminderd beroep op sociale voorzieningen. 
 • Onderwijs dient veel meer afgestemd te worden op de vraagbehoefte van het bedrijfsleven. De samenwerking tussen beide moet structureel ingebed worden en de verschillende branches of sectoren dienen in gezamenlijkheid op te trekken richting het onderwijsveld. 
 • De gemeente zal zich blijvend inspannen om leerlingen te motiveren een technische opleiding te gaan volgen. Ook zal de gemeente faciliteren in het samenbrengen van bedrijfsleven en onderwijsinstellingen zodat specialistische kennis op technisch vlak voldoende gewaarborgd is. 
 • Het bedrijfsleven zal in samenspraak met de onderwijsinstellingen meer stageplaatsen openstellen zodat leerlingen hun opleiding kunnen voltooien en door een kwalitatief goede stage op weg worden geholpen naar een passende baan. Helmond Stage-stad heeft hierin een voortrekkersrol. 
 • Onderwijs heeft een belangrijke signaleringsfunctie. Problemen dienen vroegtijdig gemeld te worden bij de daarvoor verantwoordelijke hulpverlenende instanties. Ook moet binnen de school capaciteit aanwezig zijn om leerlingen met problemen in een vroeg stadium te helpen. 
 • De VVD wil dat er hard opgetreden wordt tegen voortijdig schoolverlaten en ongeoorloofd schoolverzuim. 
 • Als een kind speciaal onderwijs volgt en daarvoor ver moet reizen, is het rechtvaardig dat de gemeente bijdraagt in de vervoerskosten. Dat geldt niet voor het bijzonder (op religieuze grondslag gebaseerde) onderwijs en voor situaties waar voldoende passende alternatieven voor regulier en nabijgelegen onderwijs beschikbaar zijn.