Economisch beleid en werkgelegenheid

Ondernemers zijn onmisbaar voor een gezonde economische toekomst. Het zijn ondernemers die investeren in nieuwe ideeën en innovatieve technieken. Het midden- en kleinbedrijf is dé banenmotor van de gemeente. De VVD hecht in dit kader dan ook aan het Brainport samenwerkingsverband.De gemeente stimuleert ondernemerschap het beste door ondernemers de ruimte te geven. De VVD blijft zich daarom inzetten voor lagere lasten voor ondernemers en minder bureaucratie.

ONDERNEMEN IN HELMOND MOET AANTREKKELIJK ZIJN.

Om het ondernemen en de werkgelegenheid te stimuleren zijn een aantal factoren van belang:

 • Een goede bereikbaarheid van de stad en met name de bedrijventerreinen zijn cruciaal om het vestigingsklimaat in Helmond te verbeteren. Nieuwe vormen van openbaar vervoer naar de bedrijventerreinen spelen hierin een rol.
 • Bij het economisch beleid dient aandacht voor de bestaande bedrijvigheid in Helmond, zowel binnen de industrie als de zorg, niet uit het oog verloren te worden. Deze bedrijven behoren tot het DNA van de stad en genieten landelijk en wereldwijde faam.
 • Daarnaast wil de VVD aandacht voor de economische speerpunten: Automotive en Food.
 • De VVD wil vergunningen waar mogelijk afschaffen, samenvoegen of vervangen door een meldingsplicht of algemene regels. De geldigheidsduur van vergunningen wordt verlengd, zodat minder vaak een vergunning aangevraagd hoeft te worden.
 • De gemeente faciliteert parkmanagement waarbij ondernemers het beheer van de openbare ruimte zelf kunnen organiseren. Flexibel bouwen moet de doorstroming binnen bedrijfspanden bevorderen. De gemeente zal vraaggericht nieuwe bedrijventerreinen ontwikkelen. Ook de toelatingsnorm van het aantal werknemers per hectare moet worden losgelaten gezien de aanzuigende werking van nieuwe bedrijvigheid.
 • De gemeentelijke organisatie wordt zo ingericht dat er één loket voor bedrijven is waar een bedrijf één accountmanager toegewezen krijgt. De Peelgemeenten stemmen de toewijzing van nieuwe bedrijven onderling af om tot een optimaal regionaal vestigingsbeleid te komen.
 • De gemeente dient klantvriendelijk en klantgericht te werken en mee te denken met de ondernemers in de stad.
 • Vestigingscriteria dienen zodanig flexibel te zijn zodat maatwerk geleverd kan worden.
 • De visie van ondernemers en het bedrijfsleven worden aan de voorkant van veranderingsprocessen meegenomen.
 • Helmond Stagestad biedt kansen voor onderwijs en bedrijfsleven en zorgt voor een goede afstemming tussen vraag en aanbod van de verschillende partijen. Het sectorenbeleid is hierin sturend en wordt door de gemeente gefaciliteerd.
 • Winkelsluitingstijden en horecasluitingstijden moeten helemaal vrijgegeven worden. Ondernemers zijn uitstekend in staat om zelf te bepalen wat de sluitingstijden moeten zijn. De overheid hoort hierbij niet op de stoel van de ondernemer te zitten.
 • De gemeente investeert in de openbare ruimte van de wijkwinkelcentra zodat deze aantrekkelijk en veilig blijven en middels een goed parkeerbeleid bereikbaar zijn. Ook de aanleg van Wi-Fi hoort hierbij. Een goede bewegwijzering zorgt ervoor dat consumenten makkelijk naar de plaats van bestemming worden geleid.
 • De gemeente zet zich in om lokale aanbieders te betrekken bij de aanbesteding van projecten.